a
a
a
a
a
a
Kapitalkostnader: Forvaltning: Løpende drift: Renhold: Energi: Vann og avløp: Avfallshåndtering: Vakt og sikring: Vedlikehold:
Vi gjør oppmerksom på at tallene for byggekostnader er fra 2010.

Generelt
Velkommen til Difis verktøy for overslagsberegning av livssykluskostnader i tidligfase. For alle offentlige anskaffelser skal det tas hensyn til livssykluskostnader under planleggingen. Det vil si at man skal beregne totale kostnader for investering, forvaltning, drift og vedlikehold og vurdere de totale kostnadene under planleggingen. Verktøyet er ment som et beslutningsstøtteverktøy i tidligfase før prosjektet initieres for de mest vanlige offentlige bygg.
Bruk av verktøyet
Verktøyet hjelper deg til å gjennomføre en forenklet beregning av livssykluskostnader for de mest vanlige offentlige bygg. Ved å variere parametrene under fanen "Utfylling" vil verktøyet beregne alternative livssykluskostnader. Alle standardvalg i dette verktøyet er basert på et standardbygg som tilfredstiller krav i TEK10.
Verktøyets forutsetninger
Dette verktøyet er utviklet for å gi ansvarlige for utbyggingen et anslag på årskostnader for ulike bygningskategorier avhengig av ulike valg foretatt av brukeren. For hver bygningstype er det kalkulert årskostnader for et basisbygg. Det er viktig å merke seg at kostnadene vil variere etter hvor stort arealet er, og at dette ikke er tatt høyde for i dette verktøyet. Alle kostnader som presenteres er inkl. mva. Energitallene i verktøyet er beregnet levert energi (graddagsjustert ift geografisk plassering). Siden dette er et verktøy som skal vurdere kostnader ved forskjellige alternative løsninger er det ikke fokusert på netto energibehov. Videre er verktøyet beregnet for svært tidlig fase (før skisseprosjekt) og for personer med liten eller ingen kunnskap om LCC. Modellen viser per i dag hva som er sannsynlig å spare dersom man velger en mer energivennlig løsning. Tomtekostnader, salgskostnader, opparbeiding av utendørsarealer, løst inventar og utstyr er ikke medtatt.

Det er viktig å huske at investeringskostnader er avhengige av en rekke faktorer, blant annet byggets areal, beliggenhet og kompleksitet. Kostnadene som presenteres i dette verktøyet er beregnet fra forutsetningene som er angitt i punktene under fanen "Utfylling" og i den detaljerte beskrivelsen av hver bygningstype.
Verktøyets enkle og avanserte modus
Verktøyet har en enkel og en avansert modus. Disse kan velges i fane "Resultater" og "Rapport".

For enkel modus tar beregningen utgangspunkt i et basisbygg for valgt bygningstype og viser årskostnader på ensifret nivå. Enkel modus baseres på en predefinert realrente på 4 %.

For avansert modus kan bruker i tillegg ta stilling til realrente, såvel som å skrive inn egne kostnader. Når du endrer realrente endrer dette verdiene både for basisbygget og det valgte bygget. Det er kun kapitalkostnaden og vedlikeholdskostnaden som vil endre seg når realrenten endres, siden de andre kostnadene opptrer hvert år og dermed ikke må diskonteres. Endring av realrente er kun en funksjon i avansert modus, og vil dermed ikke komme med i den enkle modusen der realrenten er predefinert.

Avansert modus viser i tillegg driftskostnader på tosifret nivå.
Informasjon
Navigasjon
Du kan navigere mellom de ulike fanene ved å klikke på ønsket fane, eller benytte knappene ''forrige'' og ''neste''

Beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlaget er bassert på NS 3454 rev 2002. Det er gjennomført en rekke beregninger basert på Calcus kalkyleprogram. FDV-kostnader er basert på representative normtall.

Hva er livssykluskostnader?
Livssykluskostnader er summen av investeringskostnader og totale FDV-kostnader over byggets livsløp. Først ved å vurdere den totale summen vil man få et riktig bilde av hvor mye et bygg koster å bygge og drifte. Det er denne summen som bør ligge til grunn ved valg av løsninger. Livssykluskostnader delt på byggets levetid gir kostnader pr år dvs årskostnader. Det er denne summen som blir benyttet i dette verktøyet.

Hvorfor foreta livssykluskostnadsberegninger?
I følge § 6 ''Lov om offentlige anskaffelse'' så skal man ta hensyn til livssykluskostnader. Enkelte valg som gjøres under planlegging og prosjektering, kan føre til økte FDV-kostnader. Andre valg som eks. tiltak som reduserer energi- og vedlikeholdsutgiftene vil senke FDV-kostnadene. Ofte vil det være lønnsomt i et livssyklusperspektiv å investere i tiltak som reduserer FDV-kostnadene selv om investeringskostnadene øker noe; livssykluskostnadene (og årskostnadene) vil reduseres. Dette verktøyet er et hjelpemiddel for å vurdere livssykluskostnader i en tidligfase.
Relevante dokumenter
>> Teknisk beskrivelse av basis bygningstyper (PDF)
Relevante informasjonssider
>> Byggemiljø
>> Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
>> Lov om offentlige anskaffelser
>> Offentlige anskaffelser
ans@difi.no - Postadresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo - Telefon: +47 22 45 10 00 - E-post: postmottak@difi.no - www.difi.no - Org.nr: 991 825 827